Jak było ze wsparciem dla powodzian?

powodzZobaczmy, jak w praktyce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspomaga poszkodowanych objętych w jej statucie. Spośród sytuacji kryzysowych w Polsce najbardziej aktualną jest ostatnia powódź, która to zniszczyła wiele obszarów rolnych i gospodarstw. Instrumenty dotyczące warunków życia rodziny, oferowane przez KRUS to między innymi jednorazowy zasiłek celowy w wysokości 2000 złotych (dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 hektarów) lub 4000 złotych (dla gospodarstw o powierzchni przekraczającej 5 hektarów). Kwota przyznawana przez KRUS ulega obniżeniu o połowę, w przypadku, gdy właściciel nie ubezpieczył przynajmniej połowy wartości gospodarstwa przed incydentem.

Kryteria

Pod uwagę nie będą brane zarobki, ani wywiad środowiskowy, jedynym kryterium koniecznym do przyznania zasiłku są szkody o wartości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Również w przypadku gospodarstw domowych mieszkańcy mogą się ubiegać o zasiłki celowe. Będzie to odpowiednio do 6000 złotych dla jednej rodziny lub osoby samotnej, oraz kwoty do 20000 złotych na remont budynków mieszkalnych na podstawie zaświadczenia uzyskanego od wójta, lub aż do 100000 złotych na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Dla rodzin, które uzyskały pierwsze z wyżej wymienionych świadczeń (do 6000 zł) przewidziano również zasiłek dla dzieci i uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, w wysokości tysiąca złotych (jest to również świadczenie jednorazowe). Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również zatrudnienie poszkodowanych w wyniku powodzi rolników przy robotach publicznych.

Do organizatora kieruje starosta, jedynym warunkiem przyznania zatrudnienia jest posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha. Zatrudnienie to może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a uczestnicy programu wciąż mogą korzystać z ubezpieczenia dla rolników oferowanego przez KRUS. Poszkodowani mogą liczyć również na doraźną pomoc żywnościową wspomaganą przez zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. Dystrybucją pożywienia zajmować ma się Agencja Rynku Rolnego. Niezwykle ważna dla rolników poszkodowanych w powodzi może okazać się zmiana zasad rozliczania dochodów z gospodarstw. Po pierwsze nie wlicza się do niego wyżej wspomnianych zasiłków i świadczeń, po drugie zaś obszar zalany podczas powodzi nie figuruje jako źródło dochodów. Zasada ta obowiązuje właścicieli użytków rolnych objętych zalaniem w co najmniej 30 procentach powierzchni.

Poza opisanymi instrumentami wsparcia istnieje cały szereg dopłat, kredytów i innych środków wsparcia dla prowadzonej działalności rolniczej. Wszystkie kwestie szczegółowo opisuje ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.